25 de setembro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / PREGUNTAS / 2014 / PREGUNTA CÉNTIMO SANITARIO

2014

PREGUNTA CÉNTIMO SANITARIO

“Vista a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, sobre o combro do céntimo sanitario, que considerou este como contrario ao deretito comunitario, e que pode ser reclamado non só......

 

23/10/2014

 


Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula   a seguinte

                                            PREGUNTA

O pasado  10 de Marzo o PSdeG-PSOE de Sanxenxo presentou un escrito no Rexistro Xeral do Concello de Sanxenxo que decía:

 

“Vista a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, sobre o combro do céntimo sanitario, que considerou este como contrario ao deretito comunitario, e que pode ser reclamado non só por particulares e empresarios senón tamén por organismo públicos, presentando a facturación do consumo de combustible da flota de vehículos municipais.

SOLICITA:

Que a maior brevidade posible, os servizos xurídicos municipais estudien as posibilidades de esta entidade local cara a reclamar de xeito correcto a devolución dos importes abonados polo consumo de gasoil do parque municipal de vehículos, caldeiras, etc dos últimos catro anos.

 

Que os servizos técnicos municipais evalúen a posibilidade de ampliar a reclamación a todo o período impositivo en que estivo en vigor este tributo de acordó a lei 30/1992 de Réximen Xurídico das Administracións e de procedimento común, que regula a responsabilidade patrimonial das administración públicas e a obligación de estas de reparar o daño causado polo mal funcionamento.

 

Que o goberno habilite os mecanismos necesarios para poder informar a particulares, transportistas autónomos, gandeiros, ou empresarios do Concello de Sanxenxo sobre os pasos a seguir para a devolución mediante vía administrativa.”

 

¿Podería decirnos si por parte dos servicios xurídicos municipais estudaron a posibilidade de que esta entidade local reclame a devolución dos importes abonados polo consumo de gasoil?

 

                                              En Sanxenxo, a 31 de Marzo de 2014

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera