18 de xuño de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / MOCIONES / 2014 / MOCION CATALOGACIÓN EDIFICIO DA FIANTEIR

2014

MOCION CATALOGACIÓN EDIFICIO DA FIANTEIRA

No lugar da Fianteira, en Vilalonga atópase un edificio de gran valor arquitectónico e histórico.

 

22/10/2014

 

               O PLENO DO CONCELLO DE SANXENXO

 

O Grupo Municipal Socialista ( PSdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo a través da súa voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do desposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais ( Real Decreto 2568/1986 ) presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte:

                                                           MOCIÓN

No lugar da Fianteira, en Vilalonga atópase un edificio de gran valor arquitectónico e histórico. (Adxuntamos  fotografías). Concretamente a poucos metros de outro edificio de gran valor pero infrautilizado a día de hoxe, que é o Museo da Telleira.

 

Entendemos que é necesaria a protección de este ben, porque supón unha declaración de interése social e a obligación da súa conservación e uso axeitado.

 

Dende o PSdeG-PSOE de Sanxenxo entendemos que este edificio debe estar catalogado como un edificio de interés arquitectónico, cultural e artístico. Establecendo a obriga de conservar  esta edificacións, tendo en conta as cualidades e o contexto no que se atopa. 

 

É de obriga respetar e recuperar determinados sistemas constructivos,  materiais i esquemas compositivos, tipolóxicos , etc, característicos de esta zona do Concello de Sanxenxo.

 

 Entendemos que se debe levar a cabo todas las xestión necesarias i estudios para a súa catalogación.

 

Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte

 

ACORDO:

 

1.      Que se leve a cabo todos estudios i xestións necesarias para a catalogación de este edificio situado na Fianteira, en Vilalonga debido o gran valor arquitéctonico, patrimonial e sobre todo histórico que ten para Sanxenxo.

                                                        

 

                                                                                 En Sanxenxo, a  29 de Xullo de 2014

 

 

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

          Voceira do Grupo Municipal Socialista

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera