31 de xullo de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / MOCIONES / 2014 / Moción elaboración de un Plan Estratéxic

2014

Moción elaboración de un Plan Estratéxico do Comercio

27/11/2013

 

O Grupo Municipal Socialista ( PSdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo a través da sua voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do desposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais ( Real Decreto 2568/1986 ) presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte:
MOCIÓNO 99,88 % das empresas de este país son PYMES, é decir, que teñen entre 0 e 245 asalariados.

A maioría das PYMES exercen a súa actividade no sector servicios (78,1 %) principalmente o comercio o 24 %.

A característica máis notable da PYME española é a súa contribución a xeneración de emprego, ocupando cerca do 60 % do total de traballos. Son as empresas de menor dimensión as que ocupan un maior número de traballadores así como as microempresas.

A realidade é que o panorama comercial de Sanxenxo é completamente desalentador:


  • No centro de Portonovo, todos los baixos comerciais, pechados, con carteis, de se alquilan, venden, etc.

  • Na rúa da Moda en Sanxenxo máis do mesmo.

  • A Rúa Progreso de Sanxenxo coa maioría dos locais pechados.

  • En Vilalonga é moito maior o número de locais pechados que abertos.

  • Na Revolta, en Noalla, a situación é a mesma que na meirande parte dos cascos urbáns de Sanxenxo.

Estos son exemplos puntais de zonas concretas de Sanxenxo, extensibles a todas las parroquias do Concello de Sanxenxo.


A pesares de que Sanxenxo conta coa Mesa do Comercio Local así como unha asociación que engloba unha parte pequena dos comerciantes o resultado non é nin de lonxe o esperado.


Dende o PSdeG-PSOE entendemos que se debe elaborar un Plan Estratéxico do Comercio para o Concello de Sanxenxo, que pretenda reactivar o sector por medio de acción que incidan na modernización e actualización do mesmo

Lo fundamental es mejorar el comercio local con el objetivo de que se convierta en un elemento de dinamización de la economía del Concello. El Plan tiene que desarrollarse pensando en aumentar el consumo interno, la importancia del consumo en tiendas de proximidad y pensando en los visitantes que se acercan a nuestro Concello y que puedan consumir en nuestras tiendas.


El Plan tiene que ser una herramienta que analice la realidad actual y plantee acciones que consoliden e impulsen el comercio a corto, medio y largo plazo.

El comercio es un pilar muy importante para la economía del Concello de Sanxenxo, por lo que entendemos que sería una herramienta muy importante para el sector y para el Concello de Sanxenxo.


 

 

Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinteACORDO:


1º. Que por parte do Concello de Sanxenxo se proceda a elaboración de un Plan Estratéxico do Comercio, ben elaborado de forma interna ou mediante contratación externa que teña como finalidade analizar a situación actual na que se atopa o sector comercial no Concello de Sanxenxo e fixar os obxectivo i estratexias a curto, medio ye longo prazo como un elemento de dinamización da economía local.Sanxenxo, 25.11.2013

Fdo: Dulcinea Aguín Pombo

Voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo


SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

Error: Got error 28 from storage engine

Volver